د مکمل برونز، مکمل سیلور، مکمل ګوډ او مکمل پلاتینیم سیمکارټ لرونکو لپاره ښه خبر اوس تاسې کولای شئ، چې د اړیکو، انټرنټ او پیغامونو ټولو کڅوړو ته لاسرسی ولرئ.
 
انټرنټي کڅوړې
 
غیرفعالول فعالول ګټې په افغانیو قیمت کڅوړه
PU فاصله H400 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. H400  ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 512MB 10 یو ساعته 512MB
PU فاصله D50 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. D50  ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 1GB 50 ورځنی 1GB
PU فاصله D200 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. D200  ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 200MB 15 ورځنی 200MB
PU فاصله 149 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 149 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 1.5GB 4000 اونیزه 1.5GB
PU فاصله 300 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 300 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 425MB 45 اونیزه 500MB
PU فاصله 10GB ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 10GB  ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 20GB 999 میاشتنۍ 20GB (10GB + 10GB)
PU فاصله 4GB ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 4GB  ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 6GB 499 میاشتنۍ 6GB (4GB + 2GB)
PU فاصله 5GB ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 5GB  ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 8.8GB 599 میاشتنۍ 8.8GB (5GB + 3.8GB)
PU فاصله 7GB ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 7GB  ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 13GB 799 میاشتنی 13GB (7GB + 6GB)
PU فاصله NBS ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. NBS  ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 3GB 99 میاشتنۍ شپنۍ 3GB
PU فاصله 25GB ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 25GB  ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 20GB 999 90 ورځې 20GB
 
د اړیکو کڅوړې
 
غیرفعالول فعالول ګټې په افغانیو قیمت کڅوړه
PU فاصله W45 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. W45  ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 159 دقیقې 45 ۱۵۹ اونیزې دقیقې اتصالات ته
PU فاصله W75 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. W75  ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 450 دقیقې 75 ۲۵۰ اونیزې دقیقې اتصالات ته
PU فاصله M200 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. M200  ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 1000 دقیقه 200 میاشتنۍ 1000 دقیقې
PU فاصله M220 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. M220  ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 1500 دقیقه 220 میاشتنۍ 1500 دقیقې اتصالات ته
199 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 199 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 400 دقیقه 199 شپنۍ 5000 دقیقې اتصالات ته
PU فاصله ۵۰۰۰ ولیکئ او ۳۳۷۸ ته یې واستوئ. 5000 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 4000 دقیقې (د شپې ۱۰ څخه د سهارتر ۶ بجو د ګټې اخیستنې وړ) 1000 دقیقې (د سهار له ۶ بجو څخه د شپې تر ۱۰ بجو) 599 میاشتتنۍ 5000 دقیقې اتصالات ته
PU فاصله M500 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. M500  ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 500 دقیقې 100 ساحوی ماهوار 500 دقیقه
PU فاصله N10 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. N10  ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 250 دقیقې 10 روزانۀ 250 دقیقه برای اوقات غیرمزدحم
PU فاصله N35 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. N35  ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 750 دقیقې 35 هفته وار 750 دقیقه برای اوقات غیرمزدحم
 
مکمل کڅوړې
 
غیرفعالول فعالول ګټې په افغانیو قیمت کڅوړه
PU فاصله 45 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 45 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 500MB و 100 دقیقې اتصالات ته 45 ورځنی مکمل
PU فاصله M299 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. M299 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 500MB، 1500 دقیقې، 500 پیغامونه اتصالات ته 299 میاشتنی مکمل
PU فاصله 450 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 450  ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 2GB، 200 دقیقې، 2000 پیغامونه اتصالات ته 450 میاشتنی مکمل
PU فاصله 499 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 499  ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 3GB، 500 دقیقې، 500 پیغامونه اتصالات ته 499 میاشتنی مکمل
PU فاصله 799 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 799  ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 6GB، 1000 دقیقې، 1000 پیغامونه اتصالات ته 799 میاشتنی مکمل
 
ټولنیزې کڅوړې
 
غیرفعالول فعالول ګټې په افغانیو قیمت کڅوړه
PU فاصله 150MB ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 150MB ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 150MB 10 اجتماعی روزانه 150MB
PU فاصله 400MB ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 400MB  ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 400MB 35  اجتماعی  هفته وار400MB
PU فاصله N350 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. N350  ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 300MB (قابل استفاده از (د پنجشبنې شپې 11:00 څخه د شبنې شپې تر ۱۱:۵۹ بجو  ) 25 د اونۍ پای ټولنیزه 350MB
PU فاصله M99 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. M99  ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 1.5GB 99 ټولنیزه میاشتنۍ 1.5GM
PU فاصله 65MB ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 65MB  ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 65MB 5 ټولنیزه ورځنۍ 65MB
PU فاصله W20 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. W20  ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 200MB 20 ټولنیزه اونیزه 200MB
PU فاصله N200 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. N200  ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 200MB (د پنجشبنې شپې 11:00 څخه د شبنې شپې تر ۱۱:۵۹ بجو  ) 10 ټولنیزه د اونۍ پای 200MB  
 
د یوټیوب کڅوړې
 
غیرفعالول فعالول ګټې په افغانیو قیمت کڅوړه
PU فاصله YT3 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. YT3  ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 3GB 119 یوټیوب ورځنۍ 3GB
PU فاصله YT5 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. YT5  ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 5GB 299 یوټیوب میاشتنۍ 5GB
PU فاصله YT10 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. YT10  ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 10GB 549 یوټیوب میاشتنۍ 10GB
PU فاصله YT15 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. YT15 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 15GB 599 یوټیوب میاشتنۍ 15GB
 
د ټولو شبکو کڅوړې
 
غیرفعالول فعالول ګټې په افغانیو قیمت کڅوړه
PU فاصله D3 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. D30  ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 30 دقیقې 25 ټولو شبکو ته 30 دقیقې
PU فاصله 90 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 90  ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 100 دقیقې 90 ټولول شبکو ته 100 دقیقې
PU فاصله M250 ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. M250  ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 300 دقیقې 250 ټولو شبکو ته  300 دقیقې
PU فاصله AZADI ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. AZADI  ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 500 دققیقې او 500 پیغام ټولو شبکو ته 750 آزادي
PU فاصله ZIAD ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. ZIAD  ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 850 دقیقې او 850 پیغام او  1GB انټرنټ 850 آزادي
 
د پیغامونو کڅوړې

 

غیرفعالول فعالول ګټې په افغانیو قیمت کڅوړه
PU فاصله BDS ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. BDS ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 200 پیغامونه 10 ورځني پیغامونه
PU فاصله BMS ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. BMS ولیکئ او 3378 ته یې واستوئ. 2000 پیغامونه 60 میاشتنۍ پیغامونه
شرایط پیشکش د وړاندیز شرطونه د نورو سیمکارټونو پیریدونکي کولای شي چې د MS، MG او یا هم MP په استولو سره خپل سیمکارټ مکمل ته د ۱۰۰ افغانیو په بدل کې واړوي. نور بیې لکه: له اتصالات څخه اتصالات ته، نورو شبکو ته اړیکې، نړیوالې اړیکې او نورې بیې د ممتاز اوسنیو کڅوړې له مخې ادا کیږي. مکمل سیلور او مکمل ګولډ سیمکارټونو کې ټولې کڅوړې په خپله نوي کیږي. د اتصالات چوپړتیاوو او محصولاتو ته د اسانه لاسرسی لپاره *888# ډایل کړئ او یاهم د اتصالات آپلیکیشن (My Etisalat AFG) راښکته کړئ. اړیکه: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0786-786-786 888 او یا هم د اتصالات یوې څانګې څخه لیدنه وکړئ.

logo

ځای

احسان پلازه، حاجي یعقوب چوک ته څېرمه، شهر نو، کابل افغانستان
+93 786 786 786

 د covid-19 ګواښنه

زما اتصالات اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ

د اتصالات ټولو محصولاتو او خدماتو ته فوري لاسرسی ډاونلوډ او ترلاسه کړئ
آندروید
آیفون

MyEAApp