نظر به قانون اترا، راجستر نمودن سیم کارت بنام خودتان الزامی می باشد.همین امروز سیم کارت تانرا راجستر کنید ودقایق ویا انترنت رایگان وچانس اشتراک در قرعه کشی و برنده شدن یک عراده موتر جدید کرولا، موترسایکل، ویا موبایل هوشمند را بدست بیاورید. درصورت راجستر ننمودن، سیم کارت شما مسدود می گردد.

ولایت ناحیه آدرس نام نمایندگی عمومی
ارزگان ناحیه 3 مارکیت شرافت، ترینکوت سیتی ارزگان
بادغیس ناحیه 1 بازار فرستان، چوک پسته، قلعه نو بادغیس
بامیان ناحیه 1 شهر نو، مرکز بامیان بامیان
بدخشان ناحیه 2 مارکیت سهیل، چوک نظیر محمد، شهر کهنه بدخشان
بغلان ناحیه 2 مارکیت ذکریا پروانی، مندوی، شهر پل خمری پل خمری
بلخ ناحیه 2 مارکیت بلهیکا، چهارراهی غضنفر، دروازۀ بلخ، شهر مزارشریف مزار
پروان ناحیه 2 مرکز تجارتی پروان، مقابل سرک صادقی پادشاه، شهر چاریکار پروان
پکتیا ناحیه 1 منزل دوم گل حسین مارکیت، نزدیک کابل بانک، سرک کابل، شهر گردیز پکتیا
پکتیکا ناحیه 2 سرک عموم ارگون، شهر پکتیکا پکتیکا
پنجشیر ناحیه 1 مارکیت حاجی نظیر، بازارک پنجشیر
تخار ناحیه 1 مارکیت برادران صادق، چوک تالقان تخار
جوزجان ناحیه 1 مارکیت مهتاب شهر، جوار شاروالی جوزجان جوزجان
خوست ناحیه 1 رستۀ بلند منزل ها، شهر خوست خوست
دایکندی ناحیه 2 جوار پترول پمپ حاجی اخلاقی، نزدیک چوک، شهر نی دایکندی
زابل ناحیه 1 مارکیت حاجی محمد علی، شهر زابل زابل
سری پل ناحیه 2 مارکیت محمدی، جنوب گذر شاهان، چهارراهی منار سری پل
سمنگان ناحیه 1 مارکیت مسلمان قل بایی، بازار بالا، شهر سمنگان سمنگان
غزنی ناحیه 1 مقابل هوتل آورانوس، نزدیک هوتل خیام، جادۀ بزازی، شهر غزنی غزنی
غور ناحیه 2 جوار سره میاشت، سرک قوماندانی، تپۀ ایدگاه، شهر چغچران، فیروز کوه غور
فاریاب ناحیه 3 غرب پارک شاروالی، جاده هرات فاریاب
فاریاب اندخوی منزل دوم مارکیت حاجی تیرنظر، رستۀ زرگری ها، شهر اندخوی اندخوی
فراه ناحیه 3 جاده بانک زراعتی، شهر فراه فراه
کابل ناحیه 5 هوتل آریانا کابل، نزدیک پل کوته سنگی کوته سنگی
کابل ناحیه 11 مرکز تجارتی پایتخت، لیسۀ مریم، خشت اوختیف لیسۀ مریم
کابل ناحیه 2 مرکز تجارتی گلبهار، چهارراهی ملک اصغر گلبهار
کابل ناحیه 9 مارکیت قاضی پلازا، مکررویان سوم، سرک میدان هوایی قاضی پلازا
کابل ناحیه 8 گلزار پلازا، نزدیک بانک AUB، سرک کارته نو کارته نو
کابل ناحیه 10 چهارراهی حاجی یعقوب، شهر نو گولدین استار
کابل ناحیه 7 سوپرمارکیت کفایت دارالامان
کابل ناحیه 5 مارکیت اتحاد چهاررای قمبر
کابل ناحیه 15 سرک موتر فروشی ها قصبه
کابل ناحیه 17 دیوه بزنس سنتر، سرکوتل خیرخانه دیوه
کابل ناحیه 4 جوار هوتل بی نظیر، چهارراهی تیمنی تیمنی
کابل ناحیه 10 سرک 13 وزیراکبر خان وزیراکبر خان
کابل ناحیه 13 مرکز تجارتی بهار سراب، دشت برچی بهار سراب
کابل ناحیه 9 سرک پل چرخی کمپوند یونما
کابل ناحیه 1 مارکیت موبایل سنتر، سرچوک موبایل سنتر
کابل ناحیه 12 خوست منگل پلازا، چهارراهی محبس، ارزان قیمت اسپینزر
کابل ناحیه 3 پل سرخ کارته 3
کاپیسا ناحیه 1 مارکیت قصر صفیرزاده، بازار ده بابا علی کاپیسا
کندز ناحیه 1 جوار مارکیت شینواری، جادۀ ولایت، شهر کندز کندز
کندهار ناحیه 1 چوک سردار مدد خان، شهر کندهار کندهار
کنر پیچ دره بازار پیچ دره ننگلام، شهر کنر نورستان
کنر ناحیه 1 مارکیت ارزاق، شهر کنر کنر
لغمان ناحیه 1 مارکیت یوسفزی،  سرک گل باچا الفت لغمان
لوگر ناحیه 1 منزل دوم مارکیت حاجی سید فیروز، بازار ولایت لوگر
مزارشریف ناحیه 2 نزدیک پوهنتون رهنورد، چهارراهی سید آباد مزار
ننگرهار ناحیه 1 مارکیت فیصل کاکر، چوک درمسال، شهر جلال آباد جلال آباد
ننگرهار ناحیه 1 مرکز تجارتی ننگرهار، ادی خیوه مرکز راجستریشن جلال آباد
ننگرهار ناحیه 2 مارکیت وحید ماما، شهر جلال آباد جلال آباد
ننگرهار مارکو بازار مارکو، سرک غنی خیل مارکو
نیمروز ناحیه 1 مارکیت عزیزی بانک، شهر نیمروز نیمروز
هرات ناحیه 5 منزل دوم مارکیت کسرا، چوک گل ها، شهر هرات هرات
هرات جبرئیل شهرک جبرئیل هرات
هلمند ناحیه 3 چوک لیسۀ ذکور، لشکرگاه هلمند
وردک ناحیه 1 مارکیت نگین، میدان شهر وردک
 
ولایت ناحیه آدرس
کاپیسا ناحیه 1 بازار ده علی بابا
کاپیسا ناحیه 1 بازار تامیر
کاپیسا ناحیه 1 بازار شرکت
پنجشیر ناحیه 1 بازار عنابه
پنجشیر ناحیه 1 بازار ولایت
پروان ناحیه 1 مارکیت ایوبی
پروان ناحیه 3 مرکز تجارتی پروان
وردک ناحیه 1 مارکیت زینت، میدان شهر
وردک ولسوالی چک گوده بازار
وردک ولسوالی سیدآباد بازار سالار
وردک ولسوالی جغتو بازار جغتو
دایکندی دایکندی منزل اول مارکیت حاجی خان، جوار هوتل کابل، شهر نیلی
ننگرهار ناحیه 10 بلاک بی میا اسلم پلازا
ننگرهار ناحیه 8 قصاب، مقابل پترول پمپ هوتک
ننگرهار ناحیه 7 مارکیت لال آغا کاکر، دو سرکه شهر جلال آباد
ننگرهار ناحیه 7 مارکیت نور محمد، بازار چکینوری، شهر جلال آباد
ننگرهار ناحیه 2 مارکیت جدید صرافی، چوک تلاشی، شهر جلال آباد
ننگرهار ناحیه 2 اسپین غر تاور، چوک تلاشی، شهر جلال آباد
ننگرهار سرخ رود مارکیت هدایت الله، موی مبارک، سرخ رود
ننگرهار ناحیه 2 گل مارکیت، مقابل قونسل گری پاکستان، سرک کابل جلال آباد
ننگرهار ناحیه 9 مارکیت اسمعیل، بازار بلند غیر، بهسود
ننگرهار ناحیه 3 مقابل باغ سراج الامارت
ننگرهار ناحیه 3 مارکیت داکتر باز محمد، گولای عربان، شهر جلال آباد
ننگرهار ناحیه 3 مارکیت امید، ایستگاه جدید بس لغمان، شهر جلال آباد
ننگرهار ناحیه 2 مقابل مارکیت بی بی هوا، شهر جلال آباد
ننگرهار ناحیه 1 مارکیت کامه وال، سرک ملوچ، چوک تلاشی
ننگرهار ناحیه 8 سخی مور، بیز اکمالاتی
ننگرهار ناحیه 4 ظاهر مارکیت، مجبور آباد، شهر جلال آباد
ننگرهار ناحیه 3 مقابل لیسۀ چکنوری، چهارراهی مرستون، شهر جلال آباد
ننگرهار ناحیه 1 مارکیت علی، جوار هوتل تاج محل، ایستگاه بس کنر، پل بهسود
ننگرهار ناحیه 4 مقابل انستیتیوت شاهین، چوک تلاشی
ننگرهار ناحیه 9 بازار ثمرخیل
ننگرهار ناحیه 8 مارکیت حاجی غلام فاروق، قلعه جهان خان، شهر جلال آباد
ننگرهار ناحیه 9 زون 9، بازار کابل کمپ
ننگرهار ناحیه 4 مارکیت رئیس پیوند، چوک تلاشی، شهر جلال آباد
ننگرهار ناحیه 1 زون 1، نزدیک شفاخانۀ شفا، شهر جلال آباد
ننگرهار ناحیه 7 بازار درونته، شهر جلال آباد
ننگرهار ناحیه 2 مارکیت حاجی محمد امین، شهر جلال آباد
ننگرهار ناحیه 3 زون 2، جوی هفت، شهر جلال آباد
ننگرهار ناحیه 9 کابل کمپ، شهر جلال آباد
کنر ناحیه 3 دوکان نمبر 3، اخلاص مارکیت، چهارراهی صحت عامه، اسد آباد
کنر ناحیه 1 سرک مندکول، اسد آباد کنر
کنر ناحیه 1 مارکیت زرت، اسد آباد کنر
لغمان ناحیه 1 مارکیت صرافی، شهر مهترلام
لغمان ناحیه 1 مارکیت زیرزمینی، شهر مهترلام
لغمان ناحیه 3 بازار علی خیل، شهر مهترلام
لغمان ناحیه 1 مارکیت ملیک زاده، مقابل پارک شاروالی، شهر مهترلام
لغمان ناحیه 1 مارکیت مرزا غلام، چهارراهی محمد رحیم، شهر لغمان
لغمان ناحیه 1 مارکیت موبایل، شهر مهترلام
لغمان ناحیه 1 لغمان صحت پلازا، شهر مهترلام
لغمان قرغۀ بازار چهارباغ، ولسوالی قرغۀ
لغمان ناحیه 1 مارکیت حشمت، سرک اول، شهر مهترلام
لغمان ناحیه 1 مارکیت صرافی، شهر مهترلام
ننگرهار ناحیه 6 تویبل بازار، فامیلیهای مولوی خالص
کابل ناحیه 1 سینما پامیر، چنداول
کابل ناحیه 1 منزل اول موبایل سنتر
کابل ناحیه 1 مدینه مارکیت، جادۀ میوند
کابل ناحیه 1 منزل سوم خراسان مارکیت، جاده میوند
کابل ناحیه 2 ده افغانان
کابل ناحیه 2 مرکز تجارتی داودزی
کابل ناحیه 1 منزل دوم، جوار مارکیت لال وزیر، جادۀ میوند
کابل ناحیه 3 مارکیت دنیا، کوتۀ سنگی
کابل ناحیه 7 دهن باغ چهلستون
کابل ناحیه 3 دهمزنگ
کابل ناحیه 6 سه راهی علاوالدین، سرک دارالامان
کابل ناحیه 3 ایستگاه اخیر پوهنتون، دهبوری
کابل ناحیه 3 اخیر پل کوته سنگی، سرک سیلو
کابل ناحیه 3 چهاردهی مارکیت، کوته سنگی
کابل ناحیه 5 مارکیت ظریف، کوته سنگی
کابل ناحیه 3 چهارراهی کارته سخی
کابل ناحیه 3 مارکیت فضلی، کوتۀ سنگی
کابل ناحیه 10 علی پلازا، چهارقلعه وزیرآباد
کابل ناحیه 4 برج برق، سرک 6، کلوله پشته
کابل ناحیه 4 نزدیک شفاخانۀ ملت، سرک 3، پروژۀ تایمنی
کابل ناحیه 4 نزدیک کورس انیس، سرک 5، پروژۀ تایمنی
کابل ناحیه 9 سرک هوا شناسی، نزدیک میدان هواهی
کابل ناحیه 9 داخل میدان هوایی 
کابل ناحیه 12 خوست منگل تاور، نزدیک چهارراهی محبس، ارزان قیمت
کابل ناحیه 4 جوار کابل بانک، چهارراهی پل سرخ
کابل ناحیه 13 مرکز تجارتی رجا جلیل، ایستگاه نانوایی، دشتی برچی
کابل ناحیه 8 سرک اول شاه شهید
کابل ناحیه 12 مقابل پسته خانه، ارزان قیمت
کابل ناحیه 21 بازار پل چرخی
کابل ناحیه 12 چهارراهی ماموریت، ارزان قیمت
کابل ناحیه 12 شهرک امنیت
کابل ناحیه 12 منزل دوم افغان مارکیت، ارزان قیمت
کابل ناحیه 9 ادی بگرام، سرک نو، هوتخیل
کابل ناحیه 1 عقب نمایندگی بانک ملی، مکررویان
کابل ناحیه 5 مارکیت عمری، چهارراهی بت خاک، ارزان قیمت
کابل ناحیه 13 مارکیت احمدیان، ایستگاه دواخانه، دشت برچی
کابل ناحیه 5 مارکیت الجهاد، بازار کمپنی
کابل ناحیه 5 مارکیت احمدیار، بازار کمپنی
کابل ناحیه 6 چهارقلعه چهاردهی
کابل ناحیه 13 مارکیت جلالی، ایستگاه مغازه، دشت برچی
کابل ناحیه 13 ایستگاه معرفت، دشت برچی
کابل ناحیه 5 ادی پغمان، بازار کمپنی
کابل ناحیه 13 قلعه نو، دشت برچی
کابل ناحیه 13 ایستگاه سرپل، دشت برچی
کابل ناحیه 5 چهارراهی دیوانبیگی
کابل ناحیه 13 ایستگاه نقاش، دشت برچی
کابل ناحیه 5 چهارراهی قمبر
کابل ناحیه 13 چهارراهی شهدا، سرک 40 متره، دشت برچی
کابل ناحیه 13 چهارراهی حاجی نوروز، دشت برچی
کابل ناحیه 5 بازار افشار
کابل ناحیه 2 بهارستان
کابل ناحیه 13 ایستگاه 20 متره، دشت برچی
کابل ناحیه 3 مارکیت ولی عصر، پل سوخته
کابل ناحیه 5 مارکیت ماشاالله، چهارراهی کمپنی
کابل ناحیه 15 گولای پارک، خیرخانه
کابل ناحیه 11 سرای شمالی
کابل ناحیه 4 پروان 3
کابل ناحیه 11 خیرخانه، 500 فامیلی
کابل ناحیه 20 بازار چهار آسیاب
کابل ناحیه 11 جوار حوزه امنیتی، حصه اول خیرخانه
کابل ناحیه 11 لیسۀ مریم، خیرخانه
کابل ناحیه 11 مارکیت بازار عصر، لیسۀ مریم
کابل ناحیه 11 سرای شمالی، خیرخانه
کابل ناحیه 15 چهارراهی 500 فامیلی، خیرخانه
کابل ناحیه 17 سرک بوستان، سرکوتل خیرخانه
کابل ناحیه 17 جوار قصر لباس، سر کوتل خیرخانه
کابل ناحیه 17 سرای شمالی، خیرخانه
کابل ناحیه 15 پوستۀ کچالو، خیرخانه
کابل ولسوالی سروبی بازار سروبی
کابل ناحیه 10 شهرک آریا
کابل ناحیه 11 بازار لیسۀ مریم، خیرخانه
کابل ناحیه 17 سرکوتل خیرخانه
کابل ناحیه 17 315 خیرخانه
کابل ناحیه 11 سرای شمالی، خیرخانه
بلخ ناحیه 4 سرک سوم، کارته ظهیرالدین فاریابی
بلخ ناحیه 4 غرب هوتل مزار
بلخ ناحیه 2 آریا مارکیت، دروازۀ بلخ
بلخ ناحیه 2 رستۀ نظرگاه، مزارشریف
سمنگان ناحیه 1 مقابل بانک اسلامی
بلخ ناحیه 2 نزدیک د افغانستان بانک، کارته مامورین
بلخ ناحیه 5 مقابل زیرزمینی باختر، دروازۀ شادیان، مزارشریف
سمنگان ناحیه 1 جادۀ قطب الدین
فاریاب ناحیه 3 جادۀ میسره
فاریاب ناحیه 2 جادۀ میسره
فاریاب ناحیه 2 جادۀ سنگی
فاریاب ناحیه 5 جاده 5 لودین، مقابل پارک شاروالی
جوزجان ناحیه 2 بند درزاب
جوزجان ناحیه 3 رستۀ گل فروشی
جوزجان ناحیه 3 مارکیت منتظم
جوزجان ناحیه 3 سرک سارنوالی
سرپل ناحیه 1 سرک چمن
بلخ ناحیه 2 سرک کلالی
فاریاب ناحیه 3 جادۀ هرات
کندز ولسوالی امام صاحب مارکیت کاکر، شهر امام صاحب
کندز ناحیه 4 سر چوک کندز
کندز ناحیه 3 بندر امام صاحب، شهر کندز
بغلان ناحیه 2 بندر قشلاق
بغلان ناحیه 1 مارکیت بغلان، بغلان جدید
بدخشان ناحیه 5 چهارراهی دشت قرغ، فیض آباد
بدخشان ناحیه 1 چوک استقلال، شهر کهنه، فیض آباد
تخار ناحیه 4 کوچه کابل
تخار ناحیه 1 المدینه مارکیت
کندز ناحیه 5 زیر دوره
کندز ناحیه 1 مقابل مسجد ارزبیگی، جادۀ کابل بانک
بغلان ناحیه 2 مارکت زدران، پل خمری
بدخشان ناحیه 5 چهارراهی حمام روشن، فیض آباد
کندهار ناحیه 7 دند چوک، میرویس مینه
کندهار ناحیه 1 سرک نو، هوتل بغلانی
کندهار ناحیه 1 چوک ناحیه 1، سرک نو
زابل ناحیه 1 مارکیت حاجی بصیر، بازار قلات
هلمند ناحیه 1 چوک داکتر فوزی، جاده ننگرهار، شهر لشکر گاه
هلمند ناحیه 3 چوک ناصری، شهر لشکر گاه
هلمند ناحیه 9 چوک صلح، شهر لشکرگاه
کندهار ناحیه 1 مارکیت زرگران، جاده ننگرهار، شهر لشکرگاه
کندهار ناحیه 2 نزدیک رادیو تلویزیون سباون، کارتۀ لگن
نمیروز ناحیه 1 سرک نجاران، شهر زرنج
غزنی ناحیه 1 بازار قلعه شهدا
غزنی ناحیه 1 بازار نوابی
غزنی ناحیه 4 چوک موی مبارک
غزنی ناحیه 4 جادۀ فروخی
غزنی ناحیه 3 بازار انگوری، ولسوالی جاغور
غزنی ناحیه 1 ادی سابق کندهار، جادۀ سرمیاشت
پکتیا ناحیه 2 مارکیت میراجان، سرک 2، لین غزنی
پکتیا ناحیه 1 نزدیک چوک عزنی، لین غزنی
پکتیا ناحیه 2 مارکیت امان الله، لین کابل
پکتیا ناحیه 2 چوک عمومی، لین خوست
پکتیکا ناحیه 1 مارکیت شاروالی، سرک قوماندانی، شهر شرن
لوگر ناحیه 1 مارکیت عباسی، پل علم
خوست ناحیه 3 احمد زی مارکیت، نزدیک شفاخانۀ ام اس اف، چوک سرگردان
خوست ناحیه 1 مارکیت شاروالی، لین صرافی ها
خوست ناحیه 2 مارکیت ظریف، لین دوان
خوست ناحیه 2 سیارزوی پلازا، لین قوماندانی
خوست ناحیه 2 مارکیت الحیات، چوک سرگردان
خوست ناحیه 2 مارکیت محمد عظیم جان
خوست ناحیه 3 نزدیک بابکر خیل پلازا، لین زرگری ها
خوست ناحیه 2 مارکیت جاوید نیازی
خوست ناحیه 1 مارکیت شارجه، شهر خوست
خوست ناحیه 2 مارکیت نیازی، لین قوماندانی
هرات ناحیه 11 سرک نوآباد، فرقه
هرات ناحیه 9 مارکیت شریفی، درب ملیک
هرات ناحیه 9  محل حاجی عباس، شش متره
غور ناحیه 1 جنوب کابل بانک، فیروز کوه
هرات ناحیه 9 مقابل شاروالی، درب کندهار
بادغیس ناحیه 1 جاده محمد ظاهر، قلعه نو
هرات ناحیه 11 نو آباد
هرات ناحیه 3 سرک قوماندانی، درب خوش
هرات ناحیه 6 مقابل سرک غیزان، پل رنگینه
هرات ناحیه 5 مارکیت پوپل، شهر نو
هرات ناحیه 12 سرک 40 متره، نزدیک کلینیک، شهرک جبرئیل
هرات ناحیه 3 مارکیت درکت توت، درب خوش
غور ناحیه 1 عقب کابل بانک، فیروز کوه
هرات ناحیه 10 نزدیک کلینیک صحت، درب کندهار
هرات ناحیه 6  آخر پل رنگینه
هرات ناحیه 3 مقابل مسجد امیرالمسلمین، درب خوش
هرات ناحیه 5 مقابل مکتب مهری، سرک مهری
هرات ناحیه 7 سرک ارگ، درب ملیک
هرات ناحیه 5 چوک گل ها
فراه ناحیه 1 چوک مسجد جامع فراه
فراه ناحیه 1 جوار کلینیک طبیبان
هرات ناحیه 9 درب عراق
هرات ناحیه 13 جاده توحید، جبرئیل
هرات ناحیه 12 سرک آزادی، جبرئیل
هرات ناحیه 12 سرک 14 متره بالا، جبرئیل
هرات ناحیه 11 بازار شیدایی

مرکز فروشات افغان پست

آدرس ولایت
داخل ساختمان ولسوالی خوگیانی ننگرهار
داخل ساختمان ولسوالی د بالا ننگرهار
داخل ساختمان ولسوالی اچین ننگرهار
شهرک تورخم ننگرهار
داخل ساختمان ولسوالی مومند دره ننگرهار
داخل ساختمان ولسوالی شینواری ننگرهار
داخل ساختمان ولسوالی گوشته ننگرهار
داخل ساختمان ولسوالی قرغه ای لغمان
داخل ساختمان ولسوالی علینگار لغمان
شهرک سرخکان، شاهراه کابل جلال آباد لغمان
داخل ساختمان ولسوالی نورگل کنر
داخل ساختمان ولسوالی سوکی کنر
داخل ساختمان ولسوالی خاص کنر کنر
داخل ساختمان ولسوالی وته پور کنر
داخل ساختمان ولسوالی چمکنی پکتیا
داخل ساختمان ولسوالی سیدکرم پکتیا
داخل ساختمان ولسوالی زرمت پکتیا
داخل ساختمان ولسوالی زازی اریوب پکتیا
داخل ساختمان ولسوالی تنی خوست
داخل ساختمان ولسوالی زازی میدان خوست
داخل ساختمان ولسوالی محمد آغه لوگر
داخل ساختمان ولسوالی چرخ  لوگر
داخل ساختمان ولسوالی جاغوری غزنی
داخل ساختمان ولسوالی نجراب کاپیسا
داخل ساختمان ولسوالی تگاب کاپیسا
داخل ساختمان ولسوالی شینواری پروان
داخل ساختمان ولسوالی سیاه گرد غوربند پروان
داخل ساختمان ولسوالی چک وردک
داخل ساختمان ولسوالی نرخ وردک
داخل ساختمان ولسوالی ورس بامیان
داخل ساختمان ولسوالی نوایی بارکزی هلمند
داخل ساختمان ولسوالی مارجه هلمند
داخل ساختمان ولسوالی نهرسراج هلمند
داخل ساختمان ولسوالی گرم سیر هلمند
داخل ساختمان ولسوالی چغانسوری نیمروز
داخل ساختمان ولسوالی خان آباد کندز
داخل ساختمان ولسوالی قلعه زال کندز
داخل ساختمان ولسوالی رستاق تخار
داخل ساختمان ولسوالی ینگی قلعه تخار
داخل ساختمان ولسوالی کشم بدخشان
داخل ساختمان ولسوالی اورگو بدخشان
شهر حیراتان بلخ
داخل ساختمان ولسوالی شولگره بلخ
داخل ساختمان ولسوالی دولت آباد بلخ
داخل ساختمان آقچه جوزجان
داخل ساختمان خواجه دکو جوزجان
داخل ساختمان ولسوالی خواجه سبزپوش فاریاب
داخل ساختمان ولسوالی درۀصوف سمنگان
پسته خانۀ مرکزی سرپل سرپل
داخل ساختمان ولسوالی سنچارک سرپل
داخل ساختمان ولسوالی شیندند هرات
داخل ساختمان ولسوالی پشتون زرغون هرات
داخل ساختمان ولسوالی اوبه هرات
داخل ساختمان غوریان هرات
داخل ساختمان کرخ هرات
داخل ساختمان ولسوالی لعل سرجنگل غور
پسته خانۀ مرکزی قلعه نو بادغیس
داخل ساختمان ولسوالی پغمان کابل
داخل ساختمان ولسوالی درۀ نور ننگرهار
داخل ساختمان ولسوالی چپرهار ننگرهار
داخل ساختمان ولسوالی سرخ رود ننگرهار
داخل ساختمان ولسوالی کامه ننگرهار
داخل ساختمان ولسوالی رودات ننگرهار
داخل ساختمان ولسوالی درۀ پیچ کنر
داخل ساختمان ولسوالی شیگل کنر
داخل ساختمان ولسوالی احمد آباد پکتیا
داخل ساختمان ولسوالی عنابه پنجشیر
داخل ساختمان ولسوالی رخه پنجشیر
داخل ساختمان ولسوالی اندر غزنی
داخل ساختمان ولسوالی رشیدان غزنی
داخل ساختمان ولسوالی حصه اول کوهستان کاپیسا
داخل ساختمان ولسوالی حصۀ دوم کاپیسا
داخل ساختمان ولسوالی جبل السراج پروان
داخل ساختمان ولسوالی بگرام پروان
داخل ساختمان ولسوالی سید آباد وردک
داخل ساختمان ولسوالی جلریز وردک
داخل ساختمان ولسوالی یکاولنگ بامیان
داخل ساختمان ولسوالی کجکی هلمند
داخل ساختمان ولسوالی موسی قلعه هلمند
مرکز زرنج نیمروز
داخل ساختمان ولسوالی سروبی کابل
داخل ساختمان ولسوالی خواجه بهاوالدین تخار
داخل ساختمان ولسوالی خواجه غار تخار
داخل ساختمان ولسوالی نهرین بغلان
داخل ساختمان ولسوالی دوشی بغلان
داخل ساختمان ولسوالی جرم بدخشان
داخل ساختمان ولسوالی خلم بلخ
داخل ساختمان ولسوالی بلخ بلخ
داخل ساختمان ولسوالی شرین تگاب فاریاب
داخل ساختمان ولسوالی اندخوی فاریاب
داخل ساختمان ولسوالی درۀ صوف پایان سمنگان
داخل ساختمان ولسوالی انجیل هرات
داخل ساختمان ولسوالی گذره هرات
داخل ساختمان ولسوالی ادرسکن هرات
داخل ساختمان ولسوالی چشت شریف هرات
داخل ساختمان ولسوالی چهارآسیاب کابل
نزدیک هوتل صلح، بگرامی کابل
داخل ساختمان ولسوالی میربچه کوت کابل
داخل ساختمان ولسوالی قره باغ کابل
داخل ساختمان ولسوالی ده سبز کابل
نزدیک شفاخانۀ کیر، دارالامان کابل
پسته خانه خوشحال خان کابل
داخل ساختمان ولسوالی شکر دره کابل
پسته خانۀ قصبه کابل
پسته خانه شهری ننگرهار
پسته خانۀ مرکزی ننگرهار
داخل ساختمان ولسوالی، پسته خانه شهری هرات
داخل ساختمان ولسوالی، پسته خانه شهری بلخ
داخل ساختمان ولسوالی نهر شاهی بلخ
داخل ساختمان ولسوالی، پسته خانۀ مرکزی هلمند
داخل ساختمان ولسوالی نوزاد هلمند
تعمیر MCIT، شهر کندهار کندهار
داخل ساختمان ولسوالی گرباز خوست
پسته خانۀ مرکزی لغمان
پسته خانۀ پوهنتون البیرونی کاپیسا
داخل ساختمان ولسوالی صیاد کاپیسا
مرکز اسد آباد کنر
داخل ساختمان ولسوالی دهدادی بلخ
داخل ساختمان ولسوالی گرزیوان  فاریاب
داخل ساختمان ولسوالی قیصار فاریاب
داخل ساختمان ولسوالی دولت آباد فاریاب
مرکز شبرغان جوزجان
داخل ساختمان ولسوالی آیبک سمنگان
داخل ساختمان ولسوالی کنگ نیمروز
داخل ساختمان ولسوالی صبری خوست
مرکز شرن پکتیکا
داخل ساختمان ولسوالی، مرکز اروزگان اروزگان
داخل ساختمان ولسوالی، شهر قلات زابل
گذرگاه سپین بولدک کندهار
داخل ساختمان ولسوالی بالابلوک فراه
داخل ساختمان ولسوالی اسلام قلعه هرات
داخل ساختمان ولسوالی تورغندی هرات
داخل ساختمان ولسوالی خان چهارباغ فاریاب
داخل ساختمان ولسوالی قرغان فاریاب
داخل ساختمان ولسوالی سرخ پارسا پروان
داخل ساختمان ولسوالی سیدخیل پروان
داخل ساختمان ولسوالی قره باغ غزنی
داخل ساختمان ولسوالی درزاب جوزجان
داخل ساختمان ولسوالی خاشرود نیمروز
داخل ساختمان ولسوالی دولت یار غور
داخل ساختمان ولسوالی دهر اوود اروزگان
داخل ساختمان ولسوالی دایمیرداد وردک
داخل ساختمان ولسوالی جغتو وردک
داخل ساختمان ولسوالی غورماچ بادغیس
داخل ساختمان ولسوالی بالا مرغاب بادغیس
داخل ساختمان ولسوالی چهاردره کندز
داخل ساختمان ولسوالی کلباد کندز
مرکز شهر تخار تخار
داخل ساختمان ولسوالی خنجان بغلان
مرکز شهر گردیز پکتیا
داخل ساختمان ولسوالی لجه احمد خیل پکتیا
داخل ساختمان ولسوالی برکی برک لوگر
مرکز شهر لوگر لوگر
داخل ساختمان ولسوالی گیلان غزنی
داخل ساختمان ولسوالی مالیستان غزنی
داخل ساختمان ولسوالی ناهور غزنی
داخل ساختمان ولسوالی جغتو غزنی
داخل ساختمان ولسوالی خواجه عمری غزنی
مرکز شهر غزنی غزنی
داخل ساختمان ولسوالی مقر غزنی
داخل ساختمان ولسوالی نادعلی هلمند
داخل ساختمان ولسوالی قره قل فاریاب
داخل ساختمان ولسوالی کوهستان فاریاب
داخل ساختمان ولسوالی قوش تیپه جوزجان
داخل ساختمان ولسوالی مرادیان جوزجان
داخل ساختمان ولسوالی منگجک جوزجان
داخل ساختمان ولسوالی کوهستانات سرپل
داخل ساختمان ولسوالی زنده جان هرات
داخل ساختمان ولسوالی گلران هرات
داخل ساختمان ولسوالی ربات سنگی هرات
داخل ساختمان MCIT، شهر فراه فراه
داخل ساختمان ولسوالی چهارسده غور
داخل ساختمان ولسوالی دولینه غور
داخل ساختمان ولسوالی علی آباد کندز
داخل ساختمان MCIT، امام صاحب کندز کندز
داخل ساختمان ولسوالی شیرزاد ننگرهار
داخل ساختمان ولسوالی بهسود ننگرهار
داخل ساختمان ولسوالی خیوه ننگرهار
داخل ساختمان ولسوالی بتیکوت ننگرهار
داخل ساختمان ولسوالی پشتون کوت فاریاب
داخل ساختمان ولسوالی فیض آباد جوزجان
داخل ساختمان MCIT کابل
داخل ساختمان MCIT، درقد تخار تخار
داخل ساختمان MCIT، کلفگان تخار تخار
داخل ساختمان ولسوالی علیشنگ لغمان
داخل ساختمان ولسوالی بغلان جدید بغلان
داخل تعمیر MCIT، بامیان سنتر بامیان
داخل تعمیر MCIT، پنجشیر سنتر پنجشیر
داخل تعمیر MCIT، بغلان سنتر بغلان
داخل تعمیر MCIT، بدخشان سنتر بدخشان

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp