باور ما

جهانی که دسترسی مردم با فاصله محدود نمیگردد. 

دیدگاه ما

جهانی که دسترسی مردم با فاصله محدود نمیگردد.  

ماموریت ما

هدف ما ارائه خدمات ساده، مناسب، و با کیفیت مخابراتی برای نزدیک ساختن افغان ها با فامیل و دوستان شان می باشد.

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp