• دید کلی

  • امکانات

دید کلی:
خدمات شبکۀ خصوصی مجازی اتصالات آمادۀ برآورده ساختن نیازمندی های تجارت های امروزی، با فراهم نمودن قابلیت اطمئینان، مقیاس پذیری و سطوح مختلف کنترول برای دسترسی به حد اکثر امنیت دربدل مناسب ترین نرخ ها، می باشد.
امروزه، تجارت شما در حال توسعه می باشد و نیاز است تا همراهی شبکۀ قابل اطمئینان را نیز باخود داشته باشید. شما به اتصال قابل اطمیئنان و محفوظ برای نزدیک ساختن کارمندان، مشتریان و شرکای تجاری تان، نیاز دارید.
خدمات شبکۀ خصوصی مجازی ما زمینه ای برقراری ارتباطات چندین سایت انترنتی را از طریق شبکه های عمومی مشترک، فراهم می سازد.
فواید این خدمات:
  • بدون هزینۀ روزانه، ماهانه و پنهانی
  • پرداخت صورت حساب به حساب ثانیه
  • نازلترین نرخ تماس های اتصالات به اتصالات
  • توسعه مسلکی ارتباطات در داخل و بیرون از موسسه.
  • امکان دسترسی مطمئین و محفوظ به اطلاعات حساس موسسه.
  • حد اکثر سرعت، قابلیت اطمئینان و امنیت با شبکۀ بروز ما.

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp