تجدید خود کار غیرفعال سازی فعال سازی مدت اعتبار قیمت فواید بسته ها
بلی PU فاصله 1399 را به 3378 پیام کنید. 1339 را به 3378 پیام کنید. 30 روز 1399 افغانی 30GB 30GBماهانه
بلی PU فاصله 10GB را 3378 پیام کنید. 10GB را به 3378 پیام کنید. 30 روز 999 افغانی 20GB 20GB ماهانه
بلی PU فاصله 7GB را 3378 پیام کنید. 7GB را به 3378 پیام کنید. 30 روز 799 افغانی 13GB 13GB ماهانه
بلی PU فاصله 5GB را 3378 پیام کنید. 5GB را به 3378 پیام کنید. 30 روز 599 افغانی 9GB 9GB ماهانه
بلی PU فاصله 4GB  را به 3378 پیام کنید. 4GB  را به 3378 پیام کنید. 30 روز 449 افغانی 6GB 6GB ماهانه
بلی PU فاصله 550 را به 3378 پیام کنید. 550 را به 3378 پیام کنید. 30 روز 550 افغانی 5GB 5GB ماهانه
بلی PU فاصله 2GB را به 3378 پیام کنید. 2GB را به 3378 پیام کنید. 30 روز 250 افغانی 2.5GB 2.5GB ماهانه
بلي PU فاصله 1HGB را به 3378 پیام کنید. 1HGB را به 3378 پیام کنید. 7 روز 299 افغانی 1.5GB 1.5GB هفته وار
بلی PU فاصله 110 را به 3378 پیام کنید 110 را به 3378 پیام کنید. 30 روز 110 افغانی 1GB 1GB ماهانه
بلی PU فاصله 149 را به 3378 پیام کنید. 149 را به 3378 پیام کنید. 7 روز 149 افغانی 1.5GB 1.5GB هفته وار
بلی PU فاصله 300 را به 3378 پیام کنید. 300 را به 3378 پیام کنید. 7 روز 50 افغانی 500MB  500MB هفته وار
بلی PU فاصله D3 را به 3378 پیام کنید. D3 را به 3378 پیام کنید. 1 روز 90 افغانی 3GB 3GB روزانه
بلی PU فاصله D2 را به 3378 پیام کنید. D2 را به 3378 پیام کنید. 1 روز 77 افغانی 2GB 2GB روزانه
بلی PU فاصله D50 را به 3378 پیام کنید. D50 را به 3378 پیام کنید. 1 روز 50 افغانی 1GB 1GB روزانه
بلی PU فاصله D400 را به 3378 پیام کنید. D400 را به 3378 پیام کنید. 1 روز 30 افغانی 450MB 450MB روزانه
بلی PU فاصله D200 را به 3378 پیام کنید D200 را به 3378 پیام کنید. 1 روز 15 افغانی 200 MB 200 MBروزانه
نخیر PU فاصله 1GB را به 3378 پیام کنید. 1GB را به 3378 پیام کنید. 1 ساعت 20 افغانی 1GB 1GB یک ساعته
نخیر PU فاصله 650MB را به 3378 پیام کنید. 650MB را به 3378 پیام کنید. 1 ساعت 15 افغانی 650MB 650MB یک ساعته
نخیر PU فاصله H512 را به 3378 پیام کنید. H512 را به 3378 پیام کنید. 1 ساعت 12 افغانی 512MB 512MB یک ساعته
نخیر PU فاصله H400 را به 3378 پیام کنید H400 را به 3378 پیام کنید. 1 ساعت 10 افغانی 400MB 400MB یک ساعته
نخیر PU فاصله 25GB را به 3378 پیام کنید. 25GB را به 3378 پیام کنید. 90 روز 1999 افغانی 20GB 90 روزه 20GB
بلی PU فاصله 20GB را به 3378 پیام کنید. 20GB را به 3378 پیام کنید. 30 روز 1499 افغانی 20GB (بعد از 15GB دارای سرعت 256kbps) 20GB ماهانه
بلی PU فاصله NBS را به 3378 پیام کنید. NBS را به 3378 پیام کنید. 30 روز 99 افغانی 3GB (قابل استفاده از 10 شب الی 5:59 صبح) 3GB شبانه
بلی PU فاصله NBD را به 3378 پیام کنید. NBD را به 3378 پیام کنید. 1 روز 25 افغانی 1GB (قابل استفاده از 11 شب - 7 صبح) 1GB شبانه
بلی PU فاصله Bi1 را به 3378 پیام کنید. Bi1 را به 3378 پیام کنید. 15 روز 250 افغانی 3GB 3GB برای 15 روز
بلی PU فاصله Bi2 را به 3378 پیام کنید. Bi2 را به 3378 پیام کنید. 15 روز 350 افغانی 5GB 5GB برای 15 روز
بلی PU فاصله Bi3 را به 3378 پیام کنید. Bi3 را به 3378 پیام کنید. 15 روز 500 افغانی 10GB 10GB برای 15 روز
 
 

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp