با فعال ساختن سیم کارت جوش پلس ویا تغییر سیم کارت فعلی به آن، بستۀ فامیلی جوش پلس دربدل 25 افغانی در ماه بطور خودکار در سیم کارت فعال می باشد.

ویژه گی های بستۀ فامیلی جوش پلس

  1. اضافه نمودن یک شماره برای شریک ساختن کریدت با آن 25 افغانی هزینه دارد. هربار تغییر شماره نیز 25 افغانی هزینه دارد.
  2. ارسال کریدت برای بار نخست در روز رایگان بوده و دفعات بعدی 2 افغانی برای هربار ارسال کریدت قابل پرداخت می باشد.
  3. تماس به 2 شماره های فامیل و دوستان دربدل 0.50 افغانی فی دقیقه می باشد. تغییر شمارۀ فامیل و دوستان 25 افغانی فی شماره هزینه دارد.

بسته های ویژۀ دیگر با فواید بیشتر!

  1. بسته های تماس

200 دقیقه اتصالات دربدل 45 افغانی برای 7 روز

2500 دقیقه دربدل 299 افغانی برای 30 روز

  1. بسته های انترنت

220MB انترنت دربدل 15 افغانی برای 1 روز

440MB انترنت دربدل 30 افغانی برای 1 روز

9GB انترنت دربدل 599 افغانی برای 30 روز

به جوش پلس خوش آمدید

از یک تجربۀ کاملاٌ جدید لذت ببرید!

اتصالات سیم کارت جدید جوش پلس را معرفی می نماید. ب.

بسته های ویژه با فواید بیشتر

فعال سازی سیم کارت جوش

شما میتوانید یک سیم کارت جدید جوش خریداری کنید ویا سیم کارت فعلی تانر ا رایگان به جوش پلس تغییر دهید.

مشتریانی که سیم کارت جدید جوش خریداری می کنند، 40 دقیقه اتصالات و  100MB انترنت را که برای 7 روز قابل اعتبار می باشد در سیم کارت خود رایگان بدست میاورند.

برای بدست آوردن سیم کارت جدید جوش خود، همین امروز به نزدیک ترین نمایندگی اتصالات مراجعه کنید.

Location

Ehasan Plaza, near Hajji Yaqoub square, Shar-e-Naw, Kabul Afghanistan
+93 786 786 786

 COVID-19 Alert

Download My Etisalat App

Download and gain instant access to all Etisalat Products and services
Android
IOS

MyEAApp